Search
Close this search box.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.) เปิดสอบรับราชการ 13 อัตรา ปี2567

Facebook
Twitter
Pinterest

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน logo

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

ในปี 2567 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ภาค ก พิเศษ) ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท,ปริญญาตรี,ปวส
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
3.คุณสมบัติอื่นๆ

  • เป็นพลเมืองไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่สมัครสอบ
  • ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางจิตใจ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
  • ไม่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นข้าราชการ หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยให้เลิกจากการเป็นข้าราชการ
  • ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรการเมือง
  • ไม่เป็นผู้ต้องหา หรือถูกฟ้องร้องตามกฎหมายอาญา และไม่เป็นผู้ต้องการตามหมายจับ

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ  จำนวน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2 อัตรา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 1 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 4 อัตรา
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางพิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 1 อัตรา

*กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

กำหนดการเปิดสอบเข้ารับราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ปี 2567 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด