Search
Close this search box.

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเข้ารับราชการ 348 อัตรา ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน -13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักโภชนาการปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดในการรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปวท,ปวส,ปริญญาตรี
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฎิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840-12,650 บาท
จำนวน : 221 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส,ปวท
รายละเอียดวุฒิ :

 • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดย อนุโลม เมื่อจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :

 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840-12,650 บาท
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส,ปวท
รายละเอียดวุฒิ :

 • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา และระดับ ปวส.ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์ กําหนด

4. นักจิตวิทยาปฎิบัติการ
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวน : 117 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :

 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตคลินิก
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

5. นักโภชนาการปฎิบัติการ
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :

 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

6. นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :

 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840-12,650 บาท
จำนวน 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส,ปวท
รายละเอียดวุฒิ :

 • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา และระดับ ปวส.ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์ กําหนด

กำหนดการเปิดสอบเข้ารับราชกรมราชทัณฑ์ ปี 2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน -13 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด