Search
Close this search box.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดสอบ 1 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2566

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์
เฉพาะทางเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งพยาบาลปริญญา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งรายละเอียดต่างๆที่เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน

1. อัตราที่รับสมัคร

อัตราทั่วไป ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร

2. รายละเอียดของรหัสตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวนอัตราที่รับสมัคร
และเงื่อนไขการสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
 • สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา และมีคุณสมบัติที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศ
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์

4.กำหนดการเปิดสมัคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปี 2566 

สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. และ เว็บไซต์ jobtopgun เท่านั้น
โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.
ตามขั้นตอน ดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
  และเลือก “สมัครงาน” หรือ เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com โดยใช้คำค้นว่า “กฟผ.”
 • ให้ผู้สมัครศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด
  โปรดตรวจสอบคุณวุฒิ/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ว่าท่านมี
  คุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์ปฏิบัติงานตามที่กฟผ. ประกาศรับสมัคร
 • กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดก่อนยืนยันส่งใบสมัคร
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

5. เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยเอกสารทุกฉบับ
ที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่ เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายสีเป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรองการศึกษา ที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา
  และวันที่สำเร็จการศึกษา
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพพยาบาล (ยังไม่หมดอายุ)
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทาง
  ผู้สมัครต้องมีใบประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ใต้น้ำ หรือสาขาเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำ
  ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
  หากผู้สมัครไม่สามารถหาหนังสือรับรองดังกล่าวมาแนบในวันที่สมัครได้ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูล
  ประสบการณ์ทำงานเบื้องต้นตามแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบรับสมัคร และหากได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
  ผู้สมัครต้องนำหนังสือดังกล่าวมาแสดงต่อ กฟผ. ก่อนวันที่เริ่มเข้าทำงาน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ กฟผ.
  ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการจ้าง

หมายเหตุ – ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ (MB)
– ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ (รายการที่ 2 –6) ให้รวมเป็นไฟล์เอกสารฉบับเดียวกัน
และต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ (MB)

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศกฟผ.
รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณี โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามประกาศ หรือข้อมูลเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลเป็นเท็จ หรือ
ใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น การสอบคัดเลือก
ของผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น และกรณีได้รับการว่าจ้างแล้ว
กฟผ. จะดำเนินการเลิกจ้างโดยทันที รวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์

กฟผ. จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟผ. กำหนด โดยจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคัดเลือกทาง email ที่ใช้สมัครงาน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. และ
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ กฟผ. กำหนด
หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนดได้จะถือว่าสละสิทธิ์ และ
ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจาก กฟผ.

8. วิธีการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

9. การบรรจุและอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงาน

 • กฟผ. จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเตรียมบรรจุเป็นพนักงาน หลังจาก กฟผ.
  ทราบผลการตรวจสอบ ดังนี้
  (1) ผลการตรวจร่างกายผ่านตามหลักเกณฑ์และรายการที่ กฟผ. กำหนด
  (2) ผลการตรวจสอบประวัติจากการพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุก
  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร
 • ผู้ได้รับคัดเลือกที่จะได้รับการจ้างบรรจุเป็นพนักงาน ต้องผ่านการประเมินผลทดลองงาน
  เป็นเวลา 90 วัน
 • กฟผ. จะพิจารณาอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงานของผู้ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึง
  คุณสมบัติ ประสบการณ์ และเงื่อนไขในการประกาศรับสมัคร ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง
  ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณาจากหนังสือรับรองหรือใบผ่านงาน ซึ่งต้องเป็นประสบการณ์ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหน้าที่
  ความรับผิดชอบในรหัสตำแหน่งที่สมัคร

10. เงื่อนไขของผู้ได้รับคัดเลือกในการเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

ผู้ได้รับคัดเลือกต้องปฏิบัติงานตามลักษณะงาน และสถานที่ปฏิบัติงานที่เลือกสมัครเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟผ.
ทั้งนี้ การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้และเรียกรับผลประโยชน์ โปรดอย่าหลงเชื่อ

click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด