Search
Close this search box.

ธกส เปิดสอบบรรจุพนักงานการเงิน 320 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

ธกส

ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ด้วยธนาคารธกส จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ไม่ต้องสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1.พนักงานการเงิน ระดับ 4
เงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวน : 320 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ :

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566) โดยปริญญาบัตร หรือ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ตามด้านที่ธนาคารกำหนด ซึ่งจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ดังนี้
  • ด้านการบัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
  • ด้านการเงินการธนาคาร การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

กำหนดการเปิดสอบเข้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปี 2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด