Search
Close this search box.

ธกส. เปิดสอบบรรจุพนักงานรัฐวิสาหกิจ 21 อัตรา ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

ธกส เรียกบัญชีสำรอง

ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ปีบัญชี 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ไม่ต้องสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1. พนักงานปฏฺิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
เงินเดือน : 15000 บาท
จำนวน : 21 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ :

  • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นการระบุในใบรายงาน
    ผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา(Major) เท่านั้น
  • ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการเปิดสอบบรรจุพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธกส. ปี 2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด