Search
Close this search box.

ประกาศผลสอบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ประกาศผลสอบ สตม. ปี2566 ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด พ.ศ. 2566

บัดนี้ การสอบสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภาคความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามที่กำหนด ได้เสร็จสิ้นลงปรากฎผลดังนี้

1.มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ตัดสินที่กำหนด และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่งตามที่ระบุในประกาศ สตม. ลงวันที่ 16 สิงหาคม พศ 2,566 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ที่มีชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ถือปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดในแต่ละขั้นตอนดังนี้

  • รายงานตัวยื่นเอกสารหลักฐาน ให้นำเอกสารฉบับจริงพร้อมหลักฐานต่างๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด หากไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน จะถูกตัดสิทธิ์ในการ เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง มีการตรวจครูสมบัติประวัติและความประพฤติ การสอบสัมภาษณ์การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
  • สำหรับผู้ที่ เคยมีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดคดีอาญาหรือ ความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆและมีผลคดี หรือมีคำพิพากษาของศาลให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียน คลิ๊กที่นี้

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
กรมการขนส่ง67 กรมชลประทาน กระทรวงคมนาคม การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบกรมการขนส่ง67 สมัครสอบกรมชล สมัครสอบกระทรวงคมนาคม สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนจอ. สมัครสอบนจอ67 สมัครสอบนสต.67 สอบกรมชลประทาน สอบกรมปศุสัตว์ สอบกระทรวงคมนาคม สอบกระทรวงคมนาคม67 สอบตำรวจ 2566 สอบธกส. สอบธกส.67 สอบนจอ สอบนสต.67 สอบนักกายภาพ สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบเข้ากรมขนส่ง สอบเข้าราชการ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น67 เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ