Search
Close this search box.

โอกาสมาแล้ว! สมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2567

Facebook
Twitter
Pinterest

นักเรียนจ่าทหารเรือ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 28 มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน รวมทั้งทหารกองประจำการ ทหารกองหนุนและอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา :  ม.6,ปวช,กศน. หรือเทียบเท่า
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ไม่ต้องสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดที่เปิดสอบ

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. สถานะภาพ : ชายโสด

  • บุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549) เว้น แต่เป็นผู้ที่สําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก หรือ ผู้ที่มีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) แสดงว่า ผ่านการตรวจเลือก “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้าประจําการพอ ไม่ต้องส่งเข้าประจําการ” อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2545)
  • ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งจะครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สําหรับวิธีนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  • ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สําหรับวิธีนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  • อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สําหรับวิธีนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสูติบัตร)
5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา นักเรียน หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
6. ทหารกองประจําการ อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ สําเนาหนังสือสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) หรือ สําเนาบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสําคัญทหารกองหนุน ชั่วคราว (เฉพาะทหารกองประจําการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ)

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรายละเอียด จะแจ้งให้ทราบในบัตรประจําตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

กำหนดการเปิดสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2567

1.บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 28 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (navy.mi.th)

2. รับสมัครพร้อมให้คําแนะนําการสมัครที่ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หนองตะเคียน) อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567

การรับเอกสารคะแนนเพิ่ม และหลักฐานความสามารถทางการกีฬา (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เท่านั้น)
ให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดําเนินการโดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนํา โดยแนบไฟล์ลงในระบบการรับสมัครทาง Internet ให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดําเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนําให้ถูกต้อง

รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดไฟล์คําแนะนําการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจําปีการศึกษา 2567 ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 0 2435 1629 0 2475 3632 และ 0 2475 3663 ในวันและเวลาราชการ 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
กรมการขนส่ง67 กรมชลประทาน กระทรวงคมนาคม การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบกรมการขนส่ง67 สมัครสอบกรมชล สมัครสอบกระทรวงคมนาคม สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนจอ. สมัครสอบนจอ67 สมัครสอบนสต.67 สอบกรมชลประทาน สอบกรมปศุสัตว์ สอบกระทรวงคมนาคม สอบกระทรวงคมนาคม67 สอบตำรวจ 2566 สอบธกส. สอบธกส.67 สอบนจอ สอบนสต.67 สอบนักกายภาพ สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบเข้ากรมขนส่ง สอบเข้าราชการ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น67 เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ