Search
Close this search box.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 25 กันยายน 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ยื่นใบสมัครตัวเอง

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งงานนักจัดการงานทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ !!

 1. การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ไม่ต้องสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
 2. วุฒิการศึกษา : ตรี

ตำแหน่งที่แต่งตั้งและเงินเดือน

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน
  ในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ
  งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาจ้างต่างๆ
 • ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม
 • จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวุตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 • ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

กำหนดการเปิดสอบสำนักงานการวิจัย (วช.) ปี2566 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ใบรับสมัครและยื่นใบสมัครตัวเอง ณ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09:00 ถึง 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13:00 ถึง 16:00 น.

click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การค้นหารับรองคุณวุฒิ การอ่านหนังสือ ค้นหารับรองคุณวุฒิ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป วิธีค้นหารับรองคุณวุฒิ สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบนจอ. สมัครสอบนจอ67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบสำนักงานสภา66 สมัครสอบสำนักงานสภา67 สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนจอ สอบนสต.67 สอบนักกายภาพ สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบพยาบาล สอบพยาบาลวิชาชีพ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบสำนักงานสภา67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบสำนักงานสภา67 เปิดสอบอัยการสูงสุด เว็บค้นหารับรองคุณวุฒิ