Search
Close this search box.

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบรับราชการ 34 อัตรา ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวท,ปวส,ป.ตรี
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1. นิติกรปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 32 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :

  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 ข้อ 3 และ 4 หรือ
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามที่ ก.ศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี (ปริญญาในสาขาวิชาอื่นและการประกอบวิชาชีพอื่น ตามระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และ ข้อ 6) หรือ
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. เจ้าพนักศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : (ทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางศิลปศาสตร์

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เงินเดือน :  9,400 – 12,650 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :(ทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ

กำหนดการเปิดสอบเข้ารับราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด