Search
Close this search box.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 5 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2566

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบรับราชการ ) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องการรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 5 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวท,ปวส,อนุปริญญา
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 9,400-11,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช,ปวท,ปวส,อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใช้สำเนาหนังสือรับรองผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก 1 ฉบับ

กำหนดการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบรับราชการ ปี 2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครออนไลน์ : : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด