Search
Close this search box.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดสอบ 19 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

คุณสมบัติเฉพาะ !!

 1. การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ไม่ต้องสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
 2. วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส,ตรี

ตำแหน่งที่แต่งตั้งและเงินเดือน

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,900 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

2. ตำแหน่งนักผลิตภัณฑ์ 4
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเทคโนโลยีการอาหาร

4. ตำแหน่งนิติกร 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 •  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6. ตำแหน่งนักพัสดุ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

7. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 2
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,040 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • เป็นผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี ทางด้านการตลาดหรือด้านบริหารธุรกิจ

8. ตำแหน่งพนักงานผลิต 2
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,040 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้
  ไม่ต่ํากว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขา ช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขา งานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรม

9. ตำแหน่งช่าง 2
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,040 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํา
  กว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกล โรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้ง ไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

10. ตำแหน่งพนักงานบัญชี 2
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,040 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • เป็นผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี ทางด้านบัญชี

กำหนดการเปิดสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ปี2566 

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (thaijobjob.com)

click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด