Search
Close this search box.

สอบรับราชการ โอกาสที่ดีสู่อาชีพราชการ ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

สอบรับราชการ โอกาสที่ดีสู่อาชีพราชการ

การสอบรับราชการเป็นกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของส่วนราชการต่างๆ ในประเทศไทย โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกในหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัครในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด

ความหมายของการสอบรับราชการ

การสอบรับราชการ คือ การทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัครเพื่อเข้ารับราชการหรือพนักงานราชการ เป็นการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ารับราชการหรือพนักงานราชการ เป็นการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการบรรจุ

อาชีพราชการ

ขั้นตอนการสอบรับราชการ

การสอบรับราชการมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เป็นข้อสอบที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และความสามารถทั่วไป
 • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เป็นข้อสอบที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัครในด้านที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการบรรจุ
 • การสอบสัมภาษณ์ เป็นการประเมินบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และความพร้อมของผู้สมัครในการปฏิบัติงาน
 • การตรวจร่างกาย เป็นการประเมินสุขภาพของผู้สมัครว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้

ารเตรียมตัวสอบรับราชการ

การเตรียมตัวสอบรับราชการนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมความรู้ความสามารถให้ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร สามารถทำได้โดยการศึกษาเนื้อหาวิชาที่ออกสอบจากประกาศรับสมัครสอบ ฝึกทำข้อสอบเก่า และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในตำแหน่งนั้นๆ

นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้สามารถสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

ข้อดีและข้อเสียของการสอบรับราชการ

การสอบรับราชการมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • มีความมั่นคงในอาชีพการงาน
 • มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาคเอกชนอาจไม่มี
 • มีโอกาสในการพัฒนาและเติบโตในสายงาน
 • มีโอกาสทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม การสอบรับราชการก็มีข้อเสียบางประการ ดังนี้

 • การแข่งขันค่อนข้างสูง
 • ขั้นตอนในการสอบค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานาน
 • อาจมีตำแหน่งงานที่ไม่ตรงกับความสนใจหรือทักษะของผู้สมัคร

สรุป

การสอบรับราชการเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากทำงานเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการ การเตรียมตัวสอบให้พร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถสอบผ่านและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้

สมัครสอบ กพ. ภาค ก

สมัครสอบงานราชการ

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด