Search
Close this search box.

ข่าวสาร

สำนักงาน กพ logo

ทดลองทำข้อสอบ ภาค ก ปี2567

หากคุณกำลังเตรียมตัวสอบภาค ก ปี2567 และต้องการทดสอบความรู้ของตัวเองก่อนเข้าห้องสอบ คุณอาจจะสนใจในการทดลองทำข้อสอบ ภาค ก ต

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

วิธีการค้นหารับรองคุณวุฒิหลักสูตร สำนักงาน กพ

สำนักงาน กพ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารงานบุคคลของส่วนราชการ โดยหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักงาน กพ คือ การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรการศึกษาต่างๆ

รัฐบาลส่งสัญญาณ “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” ปี2567

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงนโยบาย “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” ว่า ขณะนี้วงในรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

กรมที่ดิน logo

เตรียมตัวสอบกรมที่ดิน ปี2566 สอบอะไรบ้าง?

เตรียมตัวสอบกรมที่ดิน ปี2566 สอบอะไรบ้าง? เตรียมตัวอย่างไร?กรมที่ดินเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน

ตำรวจ logo

สอบตำรวจ วุฒินิติศาสตร์บัณฑิต ปี2566

สอบตำรวจ วุฒินิติศาสตร์บัณฑิต ปี2566 สมัครสอบอย่างไร เตรียมตัวอย่างไรให้สอบผ่าน การสอบตำรวจเป็นเส้นทางสู่การเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร