Search
Close this search box.

ประกาศผลสอบการไฟฟ้า

ประกาศผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566