Search
Close this search box.

สอบการประปา

การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบการประปาส่วนภูมิภาคปี 2566

ประกาศผลสอบการประปาส่วนภูมิภาครายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ การทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบ