Search
Close this search box.

เว็บค้นหารับรองคุณวุฒิ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

วิธีการค้นหารับรองคุณวุฒิหลักสูตร สำนักงาน กพ

สำนักงาน กพ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารงานบุคคลของส่วนราชการ โดยหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักงาน กพ คือ การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรการศึกษาต่างๆ